Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ là AD. Gọi M,N,P,Q lần lượt là trung điểm của AD,BC,BD,AC. a)chứng minh bốn điểm M,N,P,Q thẳng hàng b)chứng minh PQ// C

Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ là AD. Gọi M,N,P,Q lần lượt là trung điểm của AD,BC,BD,AC.
a)chứng minh bốn điểm M,N,P,Q thẳng hàng
b)chứng minh PQ// CD và PQ=(CD-AB)÷2

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse