Cho hình thang ABCD có AB//CD.Gọi P và Q là trung điểm của 2 đường chéo BD và AC.Chứng minh: a,PQ= $\frac{CD-AB}{2}$ b,Gọi M và N là trung điểm của A

Cho hình thang ABCD có AB//CD.Gọi P và Q là trung điểm của 2 đường chéo BD và AC.Chứng minh:
a,PQ= $\frac{CD-AB}{2}$
b,Gọi M và N là trung điểm của AD và BC tìm điều kiện của 2 đáy để MN=PQ=QN

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a) Gọi M, N là trung điểm AD và BC

  Xét tam giác ADC có MQ là đường trung bình nên MQ=DC/2 và MQ//DC

  Tương tự ta có MP=AB/2 và MP//AB

  mà AB//DC suy ra M, P, Q thẳng hàng

  SUy ra MN=MQ-MP=\(\dfrac{CD-AB}{2}\)

  b) Để MP=PQ=QN thì AB=CD-AB hay CD=2AB

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse