cho hình thang abcd ( ab // cd , ab < cd ) gọi m, i ,k ,n lần lượt là trung điểm ad , bd , ac , bc a) 3 điểm m , i ,k thẳng hàng b) mk = 1 phần 2 cd

cho hình thang abcd ( ab // cd , ab < cd ) gọi m, i ,k ,n lần lượt là trung điểm ad , bd , ac , bc a) 3 điểm m , i ,k thẳng hàng b) mk = 1 phần 2 cd và mi = 1 phần 2 ab c) ik = cd - ab trên 2

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse