Cho hình chóp tứ giác S.ABCD; Δlà một đường thẳng nằm trong mp(ABCD) sao cho Δsong song với BD, M là trung điểm cạnh SA. Hãy xác định thiết diện của

Cho hình chóp tứ giác S.ABCD; Δlà một đường thẳng nằm trong mp(ABCD) sao cho
Δsong song với BD, M là trung điểm cạnh SA. Hãy xác định thiết diện của hình chóp S.ABCD khi cắt bởi mp(M, Δ) trong các trường hơp sau đây:
a) Δ không cắt cạnh nào của đáy ABCD.
b) Δđi qua điểm C.
c) Δcắt hai cạnh BC và CD tại hai điểm I và J.
d) Δcắt hai cạnh AB và AD tại hai điểm I’ và J’.

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse

Cho hình chóp tứ giác S.ABCD; Δlà một đường thẳng nằm trong mp(ABCD) sao cho Δsong song với BD, M là trung điểm cạnh SA. Hãy xác định thiết diện của

Cho hình chóp tứ giác S.ABCD; Δlà một đường thẳng nằm trong mp(ABCD) sao cho
Δsong song với BD, M là trung điểm cạnh SA. Hãy xác định thiết diện của hình chóp S.ABCD khi cắt bởi mp(M, Δ) trong các trường hơp sau đây:
a) Δ không cắt cạnh nào của đáy ABCD.
b) Δđi qua điểm C.
c) Δcắt hai cạnh BC và CD tại hai điểm I và J.
d) Δcắt hai cạnh AB và AD tại hai điểm I’ và J’.

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse