Cho hình chóp SABCD . Gọi M là điểm thuộc miền trong của SCD . Tìm giao tuyến của 2mp (SBM) và (SAC)

Cho hình chóp SABCD . Gọi M là điểm thuộc miền trong của SCD . Tìm giao tuyến của 2mp (SBM) và (SAC)

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse