Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại B, SA vuông với đáy. Biết AB= 14cm, M và N lần lượt là trung điểm AC, SC. Góc SBA bằng 45° . Tín

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại B, SA vuông với đáy. Biết AB= 14cm, M và N lần lượt là trung điểm AC, SC. Góc SBA bằng 45° . Tính thể tích hình chóp S.ABN

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  \[\begin{array}{l}
  SA = AB = BC = 14\\
  \Rightarrow {V_{S.ABC}} = \frac{1}{3}SA.\frac{1}{2}AB.BC\\
  = \frac{1}{3}.14.\frac{1}{2}.14.14 = \frac{{1372}}{3}\\
  \frac{{{V_{S.ABN}}}}{{{V_{S.ABC}}}} = \frac{{SA}}{{SA}}.\frac{{SB}}{{SB}}.\frac{{SN}}{{SC}} = \frac{1}{2}\\
  \Rightarrow {V_{S.ABN}} = \frac{1}{2}{V_{S.ABC}} = \frac{{686}}{3}
  \end{array}\]

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse