cho hình bình hành ABCD có 2 đg chéo AC và BD cắt nhau tại O . gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm các đoạn OA, OB, OC, OD, 1) C/m rằng tứ giác MNP

cho hình bình hành ABCD có 2 đg chéo AC và BD cắt nhau tại O . gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm các đoạn OA, OB, OC, OD,
1) C/m rằng tứ giác MNPQ là hình bình hành
2)C/m rằng các tứ giác ANCQ , BPDM là các hình bình hành
mình cần gấp lắm
làm ơn trả lời đàng hoàng cho mình cái . cảm ơn

Share

1 Answer

 1. Đáp án: a)Vì ABCD là hình bình hành (gt)

  =>AB=CD, AB // CD(tính chất hbh)

  Xét ΔABO có:

  M là trung điểm của AO (gt)

  N là trung điểm của BO (gt)

  => MN là đường trung bình của ΔABO

  =>MN = 1/2 AB, MN // AB

  Chúng minh tương tự, ta có:

  QP=1/2 DC, QP // DC

  Mà AB=CD, AB // CD(cmt)

  => MN=PQ=1/2 AB=1/2 CD

  =>AB//MN//PQ//CD=> MN//PQ

  Xét tứ giác MNPQ có

  MN=PQ(cmt)

  MN//PQ(cmt)

  =>MNPQ là hình bình hành

  Giải thích các bước giải:

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse