cho hình bình hành ABCD có 2 đg chéo AC và BD cắt nhau tại O . gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm các đoạn OA, OB, OC, OD, 1) C/m rằng tứ giác MNP

cho hình bình hành ABCD có 2 đg chéo AC và BD cắt nhau tại O . gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm các đoạn OA, OB, OC, OD,
1) C/m rằng tứ giác MNPQ là hình bình hành
2)C/m rằng các tứ giác ANCQ , BPDM là các hình bình hành
mình cần gấp lắm

Share

1 Answer

  1. Cho hình bình hành ABCD;E,F là trung điểm AD,BC.Đường chéo AC cắt BE,DF lần lượt tại P,Q gọi R là trung điểm BP

    CHỨNG MINH:

    a)AP=PQ=QC

    b)Tứ giác ARQE là hình bình hành

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse