cho hbh ABCD tâm O dựng ảnh của đường thẳng BD qua phép V(A;2)

cho hbh ABCD tâm O dựng ảnh của đường thẳng BD qua phép V(A;2)

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse

cho hbh ABCD tâm O dựng ảnh của đường thẳng BD qua phép V(A;2)

cho hbh ABCD tâm O dựng ảnh của đường thẳng BD qua phép V(A;2)

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse