cho hbh ABCD,M là điểm thỏa mãn AC=5/3MC .Trên AB,BC lầ n lượt lấy các điểm P,Q sao cho MP//BC,MQ//AB.Gọi N là giao điểm của AQ và CP.Tính tổng AN/AQ+

cho hbh ABCD,M là điểm thỏa mãn AC=5/3MC .Trên AB,BC lầ n lượt lấy các điểm P,Q sao cho MP//BC,MQ//AB.Gọi N là giao điểm của AQ và CP.Tính tổng AN/AQ+CN/CP

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse