Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R, có đạo hàm f'(x)=x(x-1)^2*(x+1)^3 Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị? A. Có 3 điểm cực trị. B. Không có

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R, có đạo hàm f'(x)=x(x-1)^2*(x+1)^3 Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?
A. Có 3 điểm cực trị. B. Không có cực trị.
C. Có2 điểm cực trị. D. Chỉ có 1 điểm cực trị.
Lam cho mình với, cám ơn mọi người!

Share

1 Answer

  1. Đáp án: C

    Lời giải: $f'(x)=x(x-1)^2(x+1)^3=0 \Leftrightarrow $ hoặc $x=0$ nhận hoặc $x=1$ loại vì đây là nghiệm kép, tại điểm này $f’$ không đổi dấu hoặc $x=-1$nhận

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R, có đạo hàm f'(x)=x(x-1)^2*(x+1)^3 Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị? A. Có 3 điểm cực trị. B. Không có

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R, có đạo hàm f'(x)=x(x-1)^2*(x+1)^3 Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?
A. Có 3 điểm cực trị. B. Không có cực trị.
C. Có2 điểm cực trị. D. Chỉ có 1 điểm cực trị.
Lam cho mình với, cám ơn mọi người!

Share

1 Answer

  1. Đáp án: C

    Lời giải: $f'(x)=x(x-1)^2(x+1)^3=0 \Leftrightarrow $ hoặc $x=0$ nhận hoặc $x=1$ loại vì đây là nghiệm kép, tại điểm này $f’$ không đổi dấu hoặc $x=-1$nhận

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse