Cho hàm số y=f(x) là hàm lẻ và liên tục trên [-4;4] biết $\int\limits^0_{-2} {f(-x)} \, dx$ =2 và $\int\limits^2_1 {f(-2x)} \, dx$ =4. Tính I = $\i

Cho hàm số y=f(x) là hàm lẻ và liên tục trên [-4;4] biết $\int\limits^0_{-2} {f(-x)} \, dx$ =2 và $\int\limits^2_1 {f(-2x)} \, dx$ =4. Tính I = $\int\limits^4_0 {f(x)} \, dx$

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse

Cho hàm số y=f(x) là hàm lẻ và liên tục trên [-4;4] biết $\int\limits^0_{-2} {f(-x)} \, dx$ =2 và $\int\limits^2_1 {f(-2x)} \, dx$ =4. Tính I = $\i

Cho hàm số y=f(x) là hàm lẻ và liên tục trên [-4;4] biết $\int\limits^0_{-2} {f(-x)} \, dx$ =2 và $\int\limits^2_1 {f(-2x)} \, dx$ =4. Tính I = $\int\limits^4_0 {f(x)} \, dx$

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse