Cho hàm số y=f(x) . Biết hàm số y=f'(x) có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hàm số y=f(3-x^2) đồng biến trên khoảng A. (2;3) B. (-2;1) C. (0;1) D.

Cho hàm số y=f(x) . Biết hàm số y=f'(x) có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hàm số y=f(3-x^2) đồng biến trên khoảng
A. (2;3) B. (-2;1)
C. (0;1) D. (-1;0)
làm hộ mình với ạ, mình làm mãi k ra 🙁

Share

1 Answer

 1. Đáp án: D

  Lời giải: Ta có [f(3-x ²)]’=-2x.f'(3-x ²)>0 ⇔f'(3-x ²) trái dấu với x

  Ta thấy chỉ có khoảng (-1;0) là x âm và 2<3-x ²<3 do đó f'(3-x ²)>0 (theo đồ thị)

  nên f(3-x ²) đồng biến trên (-1;0)

  • -1
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Cho hàm số y=f(x) . Biết hàm số y=f'(x) có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hàm số y=f(3-x^2) đồng biến trên khoảng A. (2;3) B. (-2;1) C. (0;1) D.

Cho hàm số y=f(x) . Biết hàm số y=f'(x) có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hàm số y=f(3-x^2) đồng biến trên khoảng
A. (2;3) B. (-2;1)
C. (0;1) D. (-1;0)
làm hộ mình với ạ, mình làm mãi k ra 🙁

Share

1 Answer

 1. Đáp án: D

  Lời giải: Ta có [f(3-x ²)]’=-2x.f'(3-x ²)>0 ⇔f'(3-x ²) trái dấu với x

  Ta thấy chỉ có khoảng (-1;0) là x âm và 2<3-x ²<3 do đó f'(3-x ²)>0 (theo đồ thị)

  nên f(3-x ²) đồng biến trên (-1;0)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse