Cho hàm số f(x) = 4-3 hỏi đồng biến khi nào

Cho hàm số f(x) = 4-3 hỏi đồng biến khi nào

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse

Cho hàm số f(x) = 4-3 hỏi đồng biến khi nào

Cho hàm số f(x) = 4-3 hỏi đồng biến khi nào

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse