Cho em hỏi với ạ: Hòa tan 9,14g hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 thu được 7,84 lít khí X (đktc) và 2,54g chất rắn Y và dung dị

Cho em hỏi với ạ: Hòa tan 9,14g hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 thu được 7,84 lít khí X (đktc) và 2,54g chất rắn Y và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được m(g) muối, m có giá trị là

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Lời giải: có hai kim loại Mg và Al tham gia phản ứng

  $m_{ muối}$ = $m_{ KL}$ + $m_ {SO4} ^2-$ = $m_ {Mg+ Al}$+ $n_{ H_2}$ * $M_{SO_4^2-}$

  = (9,14-2,54) + 0.35 * 96 = 40,2

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Cho em hỏi với ạ: Hòa tan 9,14g hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 thu được 7,84 lít khí X (đktc) và 2,54g chất rắn Y và dung dị

Cho em hỏi với ạ: Hòa tan 9,14g hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 thu được 7,84 lít khí X (đktc) và 2,54g chất rắn Y và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được m(g) muối, m có giá trị là

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Lời giải: có hai kim loại Mg và Al tham gia phản ứng

  $m_{ muối}$ = $m_{ KL}$ + $m_ {SO4} ^2-$ = $m_ {Mg+ Al}$+ $n_{ H_2}$ * $M_{SO_4^2-}$

  = (9,14-2,54) + 0.35 * 96 = 40,2

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse