Cho em hỏi giải bài này tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất sin^2x-8sinxcosx+7cos^2x

Cho em hỏi giải bài này tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất sin^2x-8sinxcosx+7cos^2x

Share

1 Answer

 1. Đáp án: y=1−sin2x+sinx+1=−sin2x+sinx+2

  ⇒y=−(sinx−12)2+94≤94

  ⇒ymax=94 khi sinx=12

  y=(sinx+1)(2−sinx)

  Do −1≤sinx≤1⇒{sinx+1≥02−sinx>0

  ⇒y=(sinx+1)(2−sinx)≥0

  ⇒ymin=0 khi sinx=−1

  Giải thích các bước giải:

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Cho em hỏi giải bài này tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất sin^2x-8sinxcosx+7cos^2x

Cho em hỏi giải bài này tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất sin^2x-8sinxcosx+7cos^2x

Share

1 Answer

 1. Đáp án: y=1−sin2x+sinx+1=−sin2x+sinx+2

  ⇒y=−(sinx−12)2+94≤94

  ⇒ymax=94 khi sinx=12

  y=(sinx+1)(2−sinx)

  Do −1≤sinx≤1⇒{sinx+1≥02−sinx>0

  ⇒y=(sinx+1)(2−sinx)≥0

  ⇒ymin=0 khi sinx=−1

  Giải thích các bước giải:

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse