cho em hỏi câu này với ạ, em làm k ra đáp án hiccc Cho hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình lần lượt là \({x_1} = 4c{\rm{os(}}\pi {

cho em hỏi câu này với ạ, em làm k ra đáp án hiccc
Cho hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình lần lượt là \({x_1} = 4c{\rm{os(}}\pi {\rm{t – }}\frac{\pi }{6})(cm)\)và \({x_2} = 4c{\rm{os(}}\pi {\rm{t – }}\frac{\pi }{2})(cm)\). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là
A. \(8cm\)
B. \(2cm\)
C.\(4\sqrt 3 cm\)
D. \(4\sqrt 2 cm\)

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  có đáp án này
  C nhé c
  Lời giải:
  \(\begin{array}{l}{A^2} = A_1^2 + A_2^2 + 2{A_1}{A_2}\cos \Delta \varphi = {4^2} + {4^2} + 2.4.4.\cos ( – \dfrac{\pi }{2} + \dfrac{\pi }{6}) = 48\\ \Rightarrow A = 4\sqrt 3 cm\end{array}\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

cho em hỏi câu này với ạ, em làm k ra đáp án hiccc Cho hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình lần lượt là \({x_1} = 4c{\rm{os(}}\pi {

cho em hỏi câu này với ạ, em làm k ra đáp án hiccc
Cho hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình lần lượt là \({x_1} = 4c{\rm{os(}}\pi {\rm{t – }}\frac{\pi }{6})(cm)\)và \({x_2} = 4c{\rm{os(}}\pi {\rm{t – }}\frac{\pi }{2})(cm)\). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là
A. \(8cm\)
B. \(2cm\)
C.\(4\sqrt 3 cm\)
D. \(4\sqrt 2 cm\)

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  có đáp án này
  C nhé c
  Lời giải:
  \(\begin{array}{l}{A^2} = A_1^2 + A_2^2 + 2{A_1}{A_2}\cos \Delta \varphi = {4^2} + {4^2} + 2.4.4.\cos ( – \dfrac{\pi }{2} + \dfrac{\pi }{6}) = 48\\ \Rightarrow A = 4\sqrt 3 cm\end{array}\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse