Cho e hỏi với ạ: Một chất điểm chuyển động thẳng đều. Ở thời điểm t = 1s thì có tọa độ x = 7m. Ở thời điểm t = 3s thì có tọa độ x = 11m. Phương trình

Cho e hỏi với ạ: Một chất điểm chuyển động thẳng đều. Ở thời điểm t = 1s thì có tọa độ x = 7m. Ở thời điểm t = 3s thì có tọa độ x = 11m. Phương trình chuyển động của chất điểm là:
A. x = 3t + 5 (m) B. x = 3t + 7 (m) C.x = 2t + 5 (m) D. x = 2t + 11 (m)

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse

Cho e hỏi với ạ: Một chất điểm chuyển động thẳng đều. Ở thời điểm t = 1s thì có tọa độ x = 7m. Ở thời điểm t = 3s thì có tọa độ x = 11m. Phương trình

Cho e hỏi với ạ: Một chất điểm chuyển động thẳng đều. Ở thời điểm t = 1s thì có tọa độ x = 7m. Ở thời điểm t = 3s thì có tọa độ x = 11m. Phương trình chuyển động của chất điểm là:
A. x = 3t + 5 (m) B. x = 3t + 7 (m) C.x = 2t + 5 (m) D. x = 2t + 11 (m)

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse