Cho điểm A nằm trong góc vuông xOy.Kẻ AB vuông góc Ox ,Ac vuông góc oy.vì sao AB vuông góc AC

Cho điểm A nằm trong góc vuông xOy.Kẻ AB vuông góc Ox ,Ac vuông góc oy.vì sao AB vuông góc AC

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse