Cho chóp SABCD có đáy hình thoi cạnh a, SA vuông mp ABCD. Gọi M là trung điểm BC, góc BAD là 120°, góc SMA 45°, khoảng cách từ D đến mp SBC là

Cho chóp SABCD có đáy hình thoi cạnh a, SA vuông mp ABCD. Gọi M là trung điểm BC, góc BAD là 120°, góc SMA 45°, khoảng cách từ D đến mp SBC là

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse