Cho các phương pháp đặt nhân tử chung(ko cần vd),càng nhiều càng tốt.

Cho các phương pháp đặt nhân tử chung(ko cần vd),càng nhiều càng tốt.

Share

1 Answer

 1. Phương pháp đặt nhân tử chung:

  1.Dùng hằng đẳng thức

  2.Đặt nhân tử chung

  3.Nhóm các hạng tử

  4.Phối hợp nhiều phương pháp

  5.Tách 1 hạng tử thành nhiều hạng tử

  6.Đặt biến phụ

  7.Nhẩm nghiệm(No)

  8.Hệ số bất định.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Cho các phương pháp đặt nhân tử chung(ko cần vd),càng nhiều càng tốt.

Cho các phương pháp đặt nhân tử chung(ko cần vd),càng nhiều càng tốt.

Share

1 Answer

 1. Phương pháp đặt nhân tử chung:

  1.Dùng hằng đẳng thức

  2.Đặt nhân tử chung

  3.Nhóm các hạng tử

  4.Phối hợp nhiều phương pháp

  5.Tách 1 hạng tử thành nhiều hạng tử

  6.Đặt biến phụ

  7.Nhẩm nghiệm(No)

  8.Hệ số bất định.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse