Cho biết nguyên Nhân khủng hoảng và tan ra của hệ thống xa hội chủ nghĩa? Sự tan rã này có Phải là dấu chấm hết của xã hội chủ nghĩa trên thế giới hay

Cho biết nguyên Nhân khủng hoảng và tan ra của hệ thống xa hội chủ nghĩa? Sự tan rã này có Phải là dấu chấm hết của xã hội chủ nghĩa trên thế giới hay không? Vì Sao?

Share

1 Answer

  1. do thiếu đường lối chiến lược và do người cầm đầu. ko vì việt nam, trung quốc.. là nước xã hội chủ nghĩa

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse