Cho biết mức năng lượng ngoài cùng của nguyên tử thuộc nguyên tố A là 3p5 và nguyên tố B là 4s2. Viết cấu hình e của A, B. Suy r số hiệu nguyên tử. X

Cho biết mức năng lượng ngoài cùng của nguyên tử thuộc nguyên tố A là 3p5 và nguyên tố B là 4s2. Viết cấu hình e của A, B. Suy r số hiệu nguyên tử. Xác định số e độc thân của mỗi nguyên tử

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse