Cho biết câu hỏi $(1+2x)^{2019}=a_0+a_1x+a_2x^2+…+a_{2019}x^{2019}$ Tổng $S=a_1+2a_2+…+2019a_{2019}$ có giá trị bằng bao nhiêu? mn giải giúp e bài

Cho biết câu hỏi $(1+2x)^{2019}=a_0+a_1x+a_2x^2+…+a_{2019}x^{2019}$
Tổng $S=a_1+2a_2+…+2019a_{2019}$ có giá trị bằng bao nhiêu? mn giải giúp e bài này vs ạ!

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  $f'(x)=2019(1+2x)^2018=a_1+2a_2x+…+2019 a_{2019}^{2018}$

  Ta thấy $S= a_1+2a_2+…+2019 a_{2019}=f'(1)$

  =>$S=2019.3^{2018}$

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Cho biết câu hỏi $(1+2x)^{2019}=a_0+a_1x+a_2x^2+…+a_{2019}x^{2019}$ Tổng $S=a_1+2a_2+…+2019a_{2019}$ có giá trị bằng bao nhiêu? mn giải giúp e bài

Cho biết câu hỏi $(1+2x)^{2019}=a_0+a_1x+a_2x^2+…+a_{2019}x^{2019}$
Tổng $S=a_1+2a_2+…+2019a_{2019}$ có giá trị bằng bao nhiêu? mn giải giúp e bài này vs ạ!

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  $f'(x)=2019(1+2x)^2018=a_1+2a_2x+…+2019 a_{2019}^{2018}$

  Ta thấy $S= a_1+2a_2+…+2019 a_{2019}=f'(1)$

  =>$S=2019.3^{2018}$

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse