Cho ΔABC vuông tại A, biết AB = 3cm, AC = 4cm. Tính các tỉ số lượng giác của góc C

Cho ΔABC vuông tại A, biết AB = 3cm, AC = 4cm.
Tính các tỉ số lượng giác của góc C

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  xét tam giác ABC vuông tại A

  => AB^2+AC^2=BC^2 (pytago)

  => BC^2= 3^2+4^2

  => BC^2= 25

  => BC= 5 (cm)

  Xét tam giác ABC vuông tại A có:

  sin C = AB/BC = 3/5

  cos C= AC/BC= 4/5

  tan C= AB/AB= 3/4

  cot C= AC/AB= 4/3

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Cho ΔABC vuông tại A, biết AB = 3cm, AC = 4cm. Tính các tỉ số lượng giác của góc C

Cho ΔABC vuông tại A, biết AB = 3cm, AC = 4cm.
Tính các tỉ số lượng giác của góc C

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  xét tam giác ABC vuông tại A

  => AB^2+AC^2=BC^2 (pytago)

  => BC^2= 3^2+4^2

  => BC^2= 25

  => BC= 5 (cm)

  Xét tam giác ABC vuông tại A có:

  sin C = AB/BC = 3/5

  cos C= AC/BC= 4/5

  tan C= AB/AB= 3/4

  cot C= AC/AB= 4/3

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse