Cho ∆abc và điểm i thỏa vectơ IA= -2IB. Biểu diễn vectơ IC theo vectơ AB và AC

Cho ∆abc và điểm i thỏa vectơ IA= -2IB. Biểu diễn vectơ IC theo vectơ AB và AC

Share

1 Answer

  1. Ta có: \(\vec{IA}=-2\vec{IB}\)

    \(\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} IA=2IB \\ \vec{IA}\text{ và } \vec{IB}\text{ ngược hướng với nhau}\end{array} \right .\)

    \(\Rightarrow \vec{IA}=\dfrac{2}{3}\vec{BA}=-\dfrac{2}{3}\vec{AB}\) \(\vec{IC}=\vec{IA}+\vec{AC}=-\dfrac{2}{3}\vec{AB}+\vec{AC}\).

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse