Cho A= {a;b;c;d;m}, B = {c;d;m;k;l}. Tìm A giao B

Cho A= {a;b;c;d;m}, B = {c;d;m;k;l}. Tìm A giao B

Share

1 Answer

  1. A ∩ B = ( c; d; m). Ở đây bạn dùng ngoặc nhọn nhé chứ không phải ngoặc tròn đâu. Tại vì mình không viết được kí hiệu ngoặc nhọn nên mới dùng như vậy

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse