Cho 6,5g kẽm tác dụng hết với 400g dung dịch HCl . a, Viêt PTHH b, Tính khối lượng của muối thu được sau phản ứng c, Tính nồng độ phần trăm dung dịc

Cho 6,5g kẽm tác dụng hết với 400g dung dịch HCl .
a, Viêt PTHH
b, Tính khối lượng của muối thu được sau phản ứng
c, Tính nồng độ phần trăm dung dịch muối thu được sau phản ứng

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  a) Zn + 2HCl → Zn$Cl_{2}$ + $H_{2}$↑

  b) $n_{Zn}$=0,1 (mol)

  ⇒$n_{ZnCl_{2}}$=0,1 (mol)

  ⇒$m_{muối}$=0,1.136=13,6(g)

  c)C%=$\frac{13,6}{400}$.100=3,4%

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse