cho 50 g dd BaCl2 2.8% vào 100g dd Na2CO3 lọc bỏ kết tủa đc dd X tiếp tục cho 50g dd H2SO4 9,8% vào dd X thấy 0,448 l khí (đktc). c% của dd NaCO3 tron

cho 50 g dd BaCl2 2.8% vào 100g dd Na2CO3 lọc bỏ kết tủa đc dd X tiếp tục cho 50g dd H2SO4 9,8% vào dd X thấy 0,448 l khí (đktc). c% của dd NaCO3 trong dd sau phản ứng ?

Share

1 Answer

 1. X tác dụng với H2SO4 sinh ra khí => trong dung dịch có chứa CO32- => Toàn bộ Ba2+ đi hết vào BaCO3
  \(\begin{align}
  & {{n}_{{{H}_{2}}S{{O}_{4}}}}=\text{ }0,05\text{ }mol \\
  & {{n}_{C{{O}_{2}}}}\text{ }=\text{ }0,02\text{ }mol\text{ }=>\text{ }{{n}_{N{{a}_{2}}C{{O}_{3}}\text{ }du}}\text{ }=\text{ }0,02\text{ }mol \\
  & {{n}_{BaC{{l}_{2}}}}\text{ }=\text{ }0,006=>\text{ }{{n}_{N{{a}_{2}}C{{O}_{3}}\text{ }pu}}\text{ }=\text{ }0,006mol \\
  & =>\text{ }\sum{N{{a}_{2}}C{{O}_{3}}}\text{ }=\text{ }{{n}_{N{{a}_{2}}C{{O}_{3}}\text{ }du}}+{{n}_{N{{a}_{2}}C{{O}_{3}}\text{ }pu}}=0,026mol \\
  & =>\text{ }m{{\text{ }}_{N{{a}_{2}}C{{O}_{3}}}}=2,756g \\
  & =>C%\text{ }=2,756% \\
  \end{align}\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse