cho 5,9 gam muối NaX tác dụng với AgNO3 dư thì thu được 14,4 gam kết tủa biết rằng phần trăm các đồng vị bằng nhau và các loại hạt trong X2 nhiều hơn

cho 5,9 gam muối NaX tác dụng với AgNO3 dư thì thu được 14,4 gam kết tủa biết rằng phần trăm các đồng vị bằng nhau và các loại hạt trong X2 nhiều hơn X1 là 2 nơtron .
tính số khối của đồng vị X1 và X2

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  X1=35 và X2=37

  Giải thích các bước giải:

  NaX + AgNO3 —-> AgX + NaNO3
  Theo PT: 1 —> 1 (mol)
  Theo ĐB: \({{5,9} \over {23 + X}}\buildrel {} \over
  \longrightarrow {{14,4} \over {108 + X}}\)
  \(\eqalign{
  & {{5,9} \over {23 + X}} = {{14,4} \over {108 + X}} \cr
  & \Rightarrow 637,2 + 5,9X = 331,2 + 14,4X \cr
  & \Rightarrow 8,5X = 306 \cr
  & \Rightarrow X = 36 \cr} \)
  Phần trăm 2 đồng vị bằng nhau => %X1 = %X2 = 100%/2 = 50%
  Ta có:
  \(\eqalign{
  & {\overline M _X} = {{50\% {X_1} + 50\% {X_2}} \over {100\% }} = 36 \cr
  & \Rightarrow {X_1} + {X_2} = 72\,\,(1) \cr
  & Ma\,{X_2} – {X_1} = 2\,\,(2) \cr
  & Giai\,he\,(1)\,va\,(2)\, \Rightarrow {X_1} = 35;{X_2} = 37 \cr} \)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse