Cho X= (-5;2), Y= (-2;4) Tập hợp C xuy Y là tập hợp nào

Cho X= (-5;2), Y= (-2;4) Tập hợp C xuy Y là tập hợp nào

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse