cho 40ml dd hcl 0,75 M vào V ml dd chứa đồng thời KOH 0,04m VÀ ba(oh)2 0,08M thu được dd có ph =12 .tính V

cho 40ml dd hcl 0,75 M vào V ml dd chứa đồng thời KOH 0,04m VÀ ba(oh)2 0,08M thu được dd có ph =12 .tính V

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse

cho 40ml dd hcl 0,75 M vào V ml dd chứa đồng thời KOH 0,04m VÀ ba(oh)2 0,08M thu được dd có ph =12 .tính V

cho 40ml dd hcl 0,75 M vào V ml dd chứa đồng thời KOH 0,04m VÀ ba(oh)2 0,08M thu được dd có ph =12 .tính V

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse