Cho 24,3g hh X gồm Mg, Cu, Al tác dụng hoàn toàn với oxi dư có đun nóng thu được hh rắn V có khối lượng 33,3g. Để hoà tan hoàn toàn B ta phải cần dùng

Cho 24,3g hh X gồm Mg, Cu, Al tác dụng hoàn toàn với oxi dư có đun nóng thu được hh rắn V có khối lượng 33,3g. Để hoà tan hoàn toàn B ta phải cần dùng tối thiểu bao nhiêu ml dd hh HCl 2M và H2SO4 1M

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  281,25 ml

  Giải thích các bước giải:

  mO(oxit) = m oxit – mKL = 33,3 – 24,3 = 9 gam

  => nO = 9/16 = 0,5625 mol

  Phản ứng của oxit và axit có thể viết là:

  2H+ + O2- -> H2O

  1,125<---0,5625

  => nH+ = nHCl + 2nH2SO4 => 2V + 2.V = 1,125 => V = 0,28125 lít = 281,25 ml

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse