cho 20 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng, kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. hỏi có bao nhiêu đường thẳng phân biệt

cho 20 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng, kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. hỏi có bao nhiêu đường thẳng phân biệt

Share

1 Answer

  1. Cứ hai điểm sẽ tạo thành một đường thẳng

    $\Rightarrow $ số các chọn 2 điểm từ 20 điểm là $C_{20}^2=190$

    Vậy có thể vẽ được 190 đường thẳng từ 20 điểm k có 3 điểm nào thẳng hàng.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse