Cho 2 tập hợp: A = {3, 6, 9, 12, 15, 18, 24} B = { 4, 8, 12, 16, 20, 24} a. Viết lại tập hợp A và B dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng cho các

Cho 2 tập hợp: A = {3, 6, 9, 12, 15, 18, 24}
B = { 4, 8, 12, 16, 20, 24}
a. Viết lại tập hợp A và B dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó.
b. Tìm tập hợp C gồm các phần tử vừa thuộc tập A vừa thuộc tập B.
c. Biểu diễn ba tập hợp bằng hình ảnh minh hoạ.

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse

Cho 2 tập hợp: A = {3, 6, 9, 12, 15, 18, 24} B = { 4, 8, 12, 16, 20, 24} a. Viết lại tập hợp A và B dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng cho các

Cho 2 tập hợp: A = {3, 6, 9, 12, 15, 18, 24}
B = { 4, 8, 12, 16, 20, 24}
a. Viết lại tập hợp A và B dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó.
b. Tìm tập hợp C gồm các phần tử vừa thuộc tập A vừa thuộc tập B.
c. Biểu diễn ba tập hợp bằng hình ảnh minh hoạ.

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse