Cho 2,4 Mg tác dụng với 300ml dung dịch HCL

Cho 2,4 Mg tác dụng với 300ml dung dịch HCL

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  nMg = 0,1 mol

  Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

  ⇒ VH2 = 0,1,22,4 = 2,24 (l)

  ⇒ mdd sau phản ứng = 2,4 + 200 – ( 0,1.2 ) = 202,2 (g)

  ⇒ C%dung dịch sau phản ứng =

  0,1.95.100

  202,2

  ≈ 4,7%

  Giải thích các bước giải:

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Cho 2,4 Mg tác dụng với 300ml dung dịch HCL

Cho 2,4 Mg tác dụng với 300ml dung dịch HCL

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  nMg = 0,1 mol

  Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

  ⇒ VH2 = 0,1,22,4 = 2,24 (l)

  ⇒ mdd sau phản ứng = 2,4 + 200 – ( 0,1.2 ) = 202,2 (g)

  ⇒ C%dung dịch sau phản ứng =

  0,1.95.100

  202,2

  ≈ 4,7%

  Giải thích các bước giải:

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse