Cho 2,296 g muối natri của axit hữu cơ (RCOONa) phản ứng hoàn toàn với lượng dư NaOH có Cao là xúc tác thu được 0,6272 l khí X (đktc) .xác định CTPT c

Cho 2,296 g muối natri của axit hữu cơ (RCOONa) phản ứng hoàn toàn với lượng dư NaOH có Cao là xúc tác thu được 0,6272 l khí X (đktc) .xác định CTPT của X

Share

1 Answer

 1. Đáp án: \({C{H_3}COONa}\)

   

  Giải thích các bước giải:

  \(RCOONa + NaOH\)$\overset{abcd}{\longrightarrow}$\(RH \uparrow  + N{a_2}C{O_3}\)

  \({{n_{RH}} = {n_{RCOONa}} = \frac{{0,6272}}{{22,4}} = 0,028\left( {mol} \right)}\)

  \({{M_{RCOONa}} = \frac{{2,296}}{{0,028}} = 82}\)

  =>R=15

  Vậy CTPT của X là \({C{H_3}COONa}\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse