cho 12,45g Al và K vào nước thu dung dịch X và 6,16l H2. tính pH trong dung dịch X (biết dung dịch X có 200ml)

cho 12,45g Al và K vào nước thu dung dịch X và 6,16l H2. tính pH trong dung dịch X (biết dung dịch X có 200ml)

Share

1 Answer

 1. Đáp án: PH=13,88

  Lời giải: Viêt PTHH|

  x, y mol tương ứng của Al và K

  Lập hệ 27x + 39 y=12,45 và 1,5 x + 0,5 y = 0,275

  x= 0,1, y= 0,25

  => \( n_{KOH}\) = 0,15 mol

  => \(C_{KOH}= \dfrac{{3}}{{4}}\)

  => PH= 14+ log[OH]= 13,88

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse