Cho 0,1 mol hợp chất hữu cơ thơm X (C, H, O) tác dụng với 400 ml dung dịch MOH 1M (M là kim loại kiềm). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được rắn kha

Cho 0,1 mol hợp chất hữu cơ thơm X (C, H, O) tác dụng với 400 ml dung dịch MOH 1M (M là kim loại kiềm). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được rắn khan Y. Đốt cháy toàn bộ lượng rắn khan Y bằng O2 dư; thu được 8,96 lít CO2 (đktc); 3,6 gam nước và 21,2 gam M2CO3. Số đồng phân cấu tạo của X là.
A. 3 B.4 C.5 D.6

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  A

  Lời giải:

  n MOH = 0.4, n $CO_2$= 0.4 , nH2O = 0.2

  ta có n$M_2CO_3$ = 21,2/0.2 = 106 => M là Na

  $n _{C trong Y}$ = 0.4 +0.2 = 0.6

  => Y có 6C => X có 6C

  $n_{ H trong Y}$ = 0.2 * 2 = 0.4 => Y có 4 H

  => X là phenol có 2 nhóm OH nến số đồng phân là 3

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Cho 0,1 mol hợp chất hữu cơ thơm X (C, H, O) tác dụng với 400 ml dung dịch MOH 1M (M là kim loại kiềm). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được rắn kha

Cho 0,1 mol hợp chất hữu cơ thơm X (C, H, O) tác dụng với 400 ml dung dịch MOH 1M (M là kim loại kiềm). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được rắn khan Y. Đốt cháy toàn bộ lượng rắn khan Y bằng O2 dư; thu được 8,96 lít CO2 (đktc); 3,6 gam nước và 21,2 gam M2CO3. Số đồng phân cấu tạo của X là.
A. 3 B.4 C.5 D.6

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  A

  Lời giải:

  n MOH = 0.4, n $CO_2$= 0.4 , nH2O = 0.2

  ta có n$M_2CO_3$ = 21,2/0.2 = 106 => M là Na

  $n _{C trong Y}$ = 0.4 +0.2 = 0.6

  => Y có 6C => X có 6C

  $n_{ H trong Y}$ = 0.2 * 2 = 0.4 => Y có 4 H

  => X là phenol có 2 nhóm OH nến số đồng phân là 3

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse