Chiều dài của kim phút của một chiếc đồng hồ là 1,5cm, của kim giờ là 1,2cm. Tính: a) tốc độ góc của kim phút, kim giờ b)tốc độ dài của một điểm nằm t

Chiều dài của kim phút của một chiếc đồng hồ là 1,5cm, của kim giờ là 1,2cm. Tính:
a) tốc độ góc của kim phút, kim giờ
b)tốc độ dài của một điểm nằm trên đầu kim phút và đầu kim giờ

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Gửi bạn đáp án

  Giải thích các bước giải:

  a, Chu kỳ của kim phút: T1=60p=3600s => Tốc độ góc w1=2.pi/T1=0,0005.pi rad/s

  Chu kỳ của kim giờ: T1=12h=43200s => Tốc độ góc w2=2.pi/T2=0,000046.pi rad/s

  (Chu kỳ là thời gian kim quay được 1 vòng)

  b,Tốc độ dài của đầu kim phút:

  v1=l1.w1=0,015.0,0005.pi=7,5.pi.10ˆ(-6) m/s

  Tốc độ dài của đầu kim giờ:

  v2=l2.w2=0,012.0,000046.pi=5,52.pi.10ˆ(-7) m/s

  • -1
Leave an answer

Leave an answer

Browse