chiều dài của 1 chiếc kim giây của 1 cái đồng hồ gấp 1,5 lần chiều dàu của kim giờ. Tốc độ dài của kim giây gấp mấy lần tốc độ dài của kim giờ?

chiều dài của 1 chiếc kim giây của 1 cái đồng hồ gấp 1,5 lần chiều dàu của kim giờ. Tốc độ dài của kim giây gấp mấy lần tốc độ dài của kim giờ?

Share

1 Answer

 1. Bạn tham khảo nhé!

  Chu kì của kim giây và kim giờ: \(\left\{ \matrix{

  {T_s} = 60s \hfill \cr

  {T_h} = 12.3600 = 43200s \hfill \cr} \right.\)

  Tốc độ góc: \(\left\{ \matrix{

  {\omega _s} = {{2\pi } \over {{T_s}}} = {\pi \over {30}}rad/s \hfill \cr

  {\omega _h} = {{2\pi } \over {{T_h}}} = {\pi \over {21600}}rad/s \hfill \cr} \right.\)

  Ta có vận tốc dài: \(v = \omega R \Rightarrow \left\{ \matrix{

  {v_s} = {\pi \over {30}}.{R_s} \hfill \cr

  {v_h} = {\pi \over {21600}}.{R_h} \hfill \cr} \right.\)

  Lại có: \({R_s} = 1,5{R_h} \Rightarrow \left\{ \matrix{

  {v_s} = {\pi \over {30}}.1,5{R_h} \hfill \cr

  {v_h} = {\pi \over {21600}}.{R_h} \hfill \cr} \right. \Rightarrow {v_s} = 1080{v_h}\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse