Chia động từ (You/look …for Georhe? i think he (read) … In the library

Chia động từ
(You/look …for Georhe? i think he (read) … In the library

Share

1 Answer

 1. Đáp án: Are you looking – is reading

  Thì hiện tại tiếp diễn:

  (?) Am/Is/Are + S + V_ing ?

  (+) S + am/is/are + V_ing

  Tạm dịch: Cậu đang tìm Georhe à? Tớ nghĩ anh ấy đang đọc sách ở thư viện đấy.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Chia động từ (You/look …for Georhe? i think he (read) … In the library

Chia động từ
(You/look …for Georhe? i think he (read) … In the library

Share

1 Answer

 1. Đáp án: Are you looking – is reading

  Thì hiện tại tiếp diễn:

  (?) Am/Is/Are + S + V_ing ?

  (+) S + am/is/are + V_ing

  Tạm dịch: Cậu đang tìm Georhe à? Tớ nghĩ anh ấy đang đọc sách ở thư viện đấy.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse