Chỉ e câu 6 với ạ bài tập khó quá

Chỉ e câu 6 với ạ bài tập khó quá

Share

1 Answer

  1. Đáp án:

    Giải thích các bước giải:

    \(\begin{array}{l}a)\,( – 3;6] \cap Z = ( – 3;6]\\b)\,\left( { – 1;2} \right) \cap Z = \left( { – 1;2} \right)\\c)\,\left[ { – 3;5} \right] \cap N = \left\{ {0;1;2;3;4;5} \right\}\\d)\,{\rm{[}} – 1;2) \cup \,R = R\end{array}\)

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse