Chỉ được dùng nước, hãy nhận biết các chất rắn sau: NaOH, $Al_2O_3$, $BaCO_3$ , CaO ??

Chỉ được dùng nước, hãy nhận biết các chất rắn sau: NaOH, $Al_2O_3$, $BaCO_3$ , CaO ??

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Lời giải: -Trích một ít mẫu thử của từ lọ ra làm mẫu thử….sau đó cho nước lần lượt vào các mẫu thử

  – mẫu nào làm đục nước là CaO và BaCO3 , sau đó lọc kết tủa và đem nung thấy có chất khi bay ra là BaCo3 còn lại là chất ban đầu CaO

  CaO + H2O >> Ca(OH)2

  BaCO3 >>t°>> BaO + CO2

  – Mẫu nào ko tan(còn chất rắn khi cho vào) là Al2O3

  -Mẫu nào tan(Tan ko màu) là NaOH

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Chỉ được dùng nước, hãy nhận biết các chất rắn sau: NaOH, $Al_2O_3$, $BaCO_3$ , CaO ??

Chỉ được dùng nước, hãy nhận biết các chất rắn sau: NaOH, $Al_2O_3$, $BaCO_3$ , CaO ??

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Lời giải: -Trích một ít mẫu thử của từ lọ ra làm mẫu thử….sau đó cho nước lần lượt vào các mẫu thử

  – mẫu nào làm đục nước là CaO và BaCO3 , sau đó lọc kết tủa và đem nung thấy có chất khi bay ra là BaCo3 còn lại là chất ban đầu CaO

  CaO + H2O >> Ca(OH)2

  BaCO3 >>t°>> BaO + CO2

  – Mẫu nào ko tan(còn chất rắn khi cho vào) là Al2O3

  -Mẫu nào tan(Tan ko màu) là NaOH

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse