Chất X có công thức phân tử C5H10O2 .Khi thủy phân x trong môi trường axit sản phẩm sinh ra có ancol isopropylic. Tên gọi của x

Chất X có công thức phân tử C5H10O2 .Khi thủy phân x trong môi trường axit sản phẩm sinh ra có ancol isopropylic. Tên gọi của x

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse