cha mua cho em một quyển sổ tay dày 256 trang . đẻ tiện theo dõi e đánh số trang từ 1 đến 256 .Hỏi em đã phải đánh bao nhiêu chữ số để đánh hết quyển

cha mua cho em một quyển sổ tay dày 256 trang . đẻ tiện theo dõi e đánh số trang từ 1 đến 256 .Hỏi em đã phải đánh bao nhiêu chữ số để đánh hết quyển sổ tay

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Số các trang có 1 chữ số là

  (9 – 1) : 1 + 1 = 9 trang

  Số các trang có hai chữ số là

  (99 – 10) : 1 + 1 = 90 trang

  Số các trang có 3 chữ số là

  (256 – 100) : 1 + 1 = 157 trang

  Số các chữ số để đánh hết quyển sổ tay là

  1 x 9 + 2 x 90 + 3 x 157 = 660 chữ số

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse