Câu 9: Phát biểu đúng là: A.Phản ứng giữa axit và ancol có mặt H2SO4 đặc là phản ứng một chiều. B.Tất cả các este ph

Câu 9: Phát biểu đúng là:
A.Phản ứng giữa axit và ancol có mặt H2SO4 đặc là phản ứng một chiều.
B.Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và ancol.
C.Khi thuỷ phân chất béo luôn thu được C2H4(OH)2.
D.Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  D

  Lời giải: A là phản ứng 2 chiều

  B sản phẩm thu được là muối và ancol hoặc anđêhit hoặc muối phenolnat

  C sản phẩm thu được C3H5(OH)3

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Câu 9: Phát biểu đúng là: A.Phản ứng giữa axit và ancol có mặt H2SO4 đặc là phản ứng một chiều. B.Tất cả các este ph

Câu 9: Phát biểu đúng là:
A.Phản ứng giữa axit và ancol có mặt H2SO4 đặc là phản ứng một chiều.
B.Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và ancol.
C.Khi thuỷ phân chất béo luôn thu được C2H4(OH)2.
D.Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  D

  Lời giải: A là phản ứng 2 chiều

  B sản phẩm thu được là muối và ancol hoặc anđêhit hoặc muối phenolnat

  C sản phẩm thu được C3H5(OH)3

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse