Câu 64 65 làm thế nào.ạ

Câu 64 65 làm thế nào.ạ

Share

1 Answer

 1. 64. D

  nhìn đồ thị thấy khi giá trị x tăng mà y lại giảm -> nghịch biến

  đồ thị có tiệm cận đứng là x=1 -> x $\neq$ 1

  nên hs nghịch biến trên (- ∞,1) và (1,+ ∞)

  65. D

  thấy khi giá trị x tăng, y cũng tăng -> đồng biến

  đây là đồ thị hàm bậc 1/bậc 1 nên là hs không có cực trị

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse