Câu 2: Có 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic (C2H5OH), axit axetic (CH3COOH), kali sunfat đều có nồng độ 0,1 mol/l. Khả năng dẫn điện của các dung

Câu 2: Có 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic (C2H5OH), axit axetic (CH3COOH), kali sunfat đều có nồng độ 0,1 mol/l. Khả năng dẫn điện của các dung dịch đó tăng dần theo thứ tự nào trong các thứ tự sau:
A. NaCl < C2H5OH < CH3COOH < K2SO4. B. C2H5OH < CH3COOH < NaCl < K2SO4. C. C2H5OH < CH3COOH < K2SO4 < NaCl. D. CH3COOH < NaCl < C2H5OH < K2SO4.

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  B

  Lời giải:

  Khả năng dẫn điện của dung dịch phụ thuộc vào tổng nồng độ các ion trong dung dịch. Nồng độ ion càng lớn độ dẫn điện càng mạnh

  C2H5OH không phân li.. CH3COOH là chất điện li yếu, NaCl và K2SO4 là chất điện li mạnh trong đó K2SO4 có nồng độ ion lớn hơn dd NaCl do mỗi phân tử K2SO4 phân li ra 2 K+ và 1 (SO4 ) 2-

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Câu 2: Có 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic (C2H5OH), axit axetic (CH3COOH), kali sunfat đều có nồng độ 0,1 mol/l. Khả năng dẫn điện của các dung

Câu 2: Có 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic (C2H5OH), axit axetic (CH3COOH), kali sunfat đều có nồng độ 0,1 mol/l. Khả năng dẫn điện của các dung dịch đó tăng dần theo thứ tự nào trong các thứ tự sau:
A. NaCl < C2H5OH < CH3COOH < K2SO4. B. C2H5OH < CH3COOH < NaCl < K2SO4. C. C2H5OH < CH3COOH < K2SO4 < NaCl. D. CH3COOH < NaCl < C2H5OH < K2SO4.

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  B

  Lời giải:

  Khả năng dẫn điện của dung dịch phụ thuộc vào tổng nồng độ các ion trong dung dịch. Nồng độ ion càng lớn độ dẫn điện càng mạnh

  C2H5OH không phân li.. CH3COOH là chất điện li yếu, NaCl và K2SO4 là chất điện li mạnh trong đó K2SO4 có nồng độ ion lớn hơn dd NaCl do mỗi phân tử K2SO4 phân li ra 2 K+ và 1 (SO4 ) 2-

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse