Câu 17 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁…..

Câu 17 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁…..

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  \[\begin{array}{l}
  y = \frac{{x + 2}}{{x + 5m}};y’ = \frac{{5m – 2}}{{{{\left( {x + 5m} \right)}^2}}}\\
  Hs\,dong\,bien\,tren\,\left( { – \infty ; – 10} \right) \Leftrightarrow y’ > 0\,\,\,\forall x \in \left( { – \infty ; – 10} \right)\\
  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  5m – 2 > 0\\
  – 5m \notin \left( { – \infty ; – 10} \right)
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  m > \frac{2}{5}\\
  – 5m \ge – 10
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  m > \frac{2}{5}\\
  m \le 2
  \end{array} \right.\\
  \Leftrightarrow \frac{2}{5} < m \le 2 \end{array}\]

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse